รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ
dot
dot
Update..ข่าวสาร
dot
bulletสัมมนา ฟรี ! 12 ธ.ค. 2557
bulletเช็กก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bullet" AEC " DAILY NEWS
bulletเปรียบเทียบ เวียดนาม-ไทย ด้านการศึกษา
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
dot
รวมภาพสัมมนาที่ผ่านมา
dot
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletแผนที่ ศูนย์ประชุม The Connecion
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร   ทองใบ
               รองศาสตราจารย์ระดับ 9 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คุณวุฒิ      รบ. (รัฐประศาสนศาสตร์การคลัง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               พศ.ม.(การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               พบ.ม.(บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
               พบ.ถ.(การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
ตำแหน่งและประสบการณ์ที่สำคัญ
·         ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.พ.ศ.2545-2549
·         กรรมการสภาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2543-2549
·         กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
·         กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
·         คณะอนุกรรมการพิจารณาและรับรองการดำเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2543-2550
·         คณะอนุกรรมการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
·         ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตและบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย             วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก
·         คณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พ.ศ.2547-2549
·         วิทยากร หลักสูตร การบริหารจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชนคณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ article
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล
ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์
ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รองศาสตราจารย์เพิ่มบูญ แก้วเขียว article
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ article
พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ article
คุณสมชาย มรกตศรีวรรณ
อ.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
คุณสัตยะพล สัจจเดชะ article
คุณธรรดร มลิทอง
คุณสุมิตร มาศรังสรรค์
อ.โกมล นมรักษ์
คุณเกรียงไกร เจียมบุญศรี
คุณสุขเปรม สัจจเดชะ
คุณนำพล ทองอุทัยศรี
อ.อรุณ ศิริจานุสรณ์
อ.พัชรี แช่มช้อย
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
อาจารย์ชูเกียรติ พงศ์อัมพรภาพย์ article
นายสุทธิมาน คูณผล articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาวิญญูชน จำกัด
39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10210
เบอร์โทร :  02-919-2022      มือถือ :  089-703-4200 โทรสาร 02-919-2536
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com