อ.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


อ.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์


 อาจารย์วิโรจน์    วาทินพงศ์พันธ์

.  ประวัติการศึกษา

                       คุณวุฒิ                                             ปีที่จบ                                     สถานศึกษา

      2.1  มัธยมศึกษาตอนปลาย                 พ.ศ.  2538                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยงักกุเง

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

      2.2  นิติศาสตรบัณฑิต   LL.B.            พ.ศ.  2541                        มหาวิทยาลัยโกเบ  ประเทศญี่ปุ่น

      2.3  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  LL.M.     พ.ศ.  2543                    มหาวิทยาลัยโกเบ   ประเทศญี่ปุ่น

 

3.  ประวัติการทำงาน

      3.1 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์โท คณะนิติศาสตร์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2543     

               สังกัดภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์           

      3.2  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์  ระดับ A-5 สังกัดภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์  คณะนิติศาสตร์ โดยได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  พ.ศ.2549

      3.3  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาตรมหาบัณฑิต.

      3.4  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 8

4.   ผลงาน                                    

4.1   ด้านบริหาร

4.1.1  กรรมการประเมินการนำเสนอรายงาน ราบวิชาเอกัตศึกษาทางกฎหมายเศรษฐกิจ  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ  ประจำปีการศึกษา 2549

4.1.2      กรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” ระหว่างวันที่ 6-28 มิถุนายน 2550 ณ คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1.3      กรรมการกิจการนิสิตคณะนิติศาสตร์ – ปัจจุบัน

4.1.4  อดีตรองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

4.1.5      อดีตกรรมการการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์

4.1.6      กรรมการดำเนินการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นิสิต  ระดับปริญญานิติศาสตมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ – ปัจจุบัน

4.1.7      กรรมการดำเนินงานจัดการประชุม The ALIN Conference ระหว่างวันที่ 6 -7 ธันวาคม 2550 ณ คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1.8   กรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกข้อสอบและการคัดเลือกข้อสอบ   เข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ – ปัจจุบัน.

4.1.9     กรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกข้อสอบและการคัดเลือกข้อสอบ   เข้าศึกษาในคณะ
 นิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต – ปัจจุบัน.

4.1.10    อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

4.1.11    อดีตเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์

4.1.12    อดีตรองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ).

4.1.13   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ – ปัจจุบัน.

 

4.2  ด้านวิชาการ

4.2.1     วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์.  2543.  เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า  ชุดที่ 1  จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.           

4.2.2   วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์.  2543.  เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า  ชุดที่ 2  จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

4.2.3     วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์.  2546.  อำนาจเหนือตลาด ในวารสารกฎหมายคณะ

             นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1.

4.2.4     วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์.  2550. เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

4.2.5     วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์.  2550. เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายญี่ปุ่น จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

4.2.6     วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์.  2550. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์กฎหมายเชิงเศรษฐศาสตร์ จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

4.2.7     วิทยากรการจัดสัมมนา “โครงการรอบรู้การแข่งขันสร้างสรรค์ความเป็นธรรม” ในหัวข้อเรื่อง “เกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาดและกรณีตัวอย่างการใช้อำนาจเหนือตลาดที่ไม่เป็นธรรม” โดยกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพ ฯ.

4.2.8  วิทยากรการอบรม “กฎหมายป้องกันการผูกขาดของญี่ปุ่น  การบังคับใช้  และกรณีศึกษา” โดยกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 29 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต

กรุงเทพ ฯ.

4.2.9  วิทยากรการจัดสัมมนา “โครงการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้า” โดยกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมอิมพิเรียล  แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่.

  4.2.10     วิทยากรการจัดสัมมนา “โครงการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542” โดยกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2551 ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

               4.2.11     วิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในรายการวิทยุ “นิติมิติ” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

4.2.12     วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์.  2550.  หลักและแนวความคิดเกี่ยวกับ “วิธีการทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม” ตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าของประเทศญี่ปุ่น ในวารสารกฎหมายคณะ

             นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3.

4.2.13  วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์.  อรพรรณ พนัสพัฒนา. กัญจน์ศักดิ์  เพชรานนท์. 2551.  กฎหมายเพื่อส่งเสริมตลาดกลางสินค้าเกษตร ในวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่

            27 ฉบับที่ 1.

  4.2.14  วิทยากรการจัดสัมมนา “โครงการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542” โดยกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 28  สิงหาคม  2552 

              โรงแรมเครสสิเดนท์  จังหวัดพิษณุโลก.

 

4.3  ด้านวิจัย

          งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว

 

4.3.1      ผู้วิจัย “โครงการจัดทำรูปแบบ (Model) ตลาดกลางภาครัฐ”  แหล่งเงินทุนวิจัยจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ – ปัจจุบัน.

              4.3.2       หัวหน้าโครงการวิจัย  “โครงการจัดระเบียบการค้าภายในของไทยเพื่อปรับตัวรับผลการเจรจาเปิด

                            เสรีทางการค้า”  แหล่งเงินทุนวิจัยจากกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ – ปัจจุบัน.

              4.3.3      ผู้วิจัย  “โครงการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองสิทธิ

                            ประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” แหล่งเงินทุนวิจัยจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ

                            ความมั่นคงของมนุษย์  - ปัจจุบัน.

              4.3.4      ผู้วิจัย  “โครงการศึกษาแนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้าในตลาดจริงและนำมาประยุกต์ใช้ใน

                           กระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า”  แหล่งเงินทุนวิจัยจากสำนักงาน

                            คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงาน ก.ส.ล.) – ปัจจุบัน.

              4.3.5     ผู้วิจัย “โครงการศึกษาการขนส่งด้วยรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างในเขตกรุงเทพ ฯ ที่เหมาะสมใน

                            สถานการณ์ปัจจุบัน”  แหล่งเงินทุนวิจัยจากกรมขนส่งทางบก – ปัจจุบัน.

                                     

           งานวิจัยที่กำลังทำ

4.3.2      ผู้วิจัย “โครงการศึกษากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคม  การประเมินสภาพการแข่งขันตลาดที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการลดหรือจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน”  แหล่งเงินทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ – ปัจจุบัน.

4.3.3    ผู้วิจัย “โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) สำหรับโครงการสถาบันวิจัยภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” – ปัจจุบัน.

4.3.4    ผู้วิจัย “โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)  สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเงียบ 1 ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบอง” – ปัจจุบัน. 

4.3.5    ผู้วิจัย “โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเงียบ 1  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” – ปัจจุบัน.

                4.3.6   ผู้วิจัย “โครงการศึกษาเปรียบเทียบระบบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า”  แหล่งเงินทุนวิจัยจากกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ – ปัจจุบัน.

 
คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ article
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล
รองศาสตราจารย์เพิ่มบูญ แก้วเขียว article
ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ article
รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ article
พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ article
คุณสมชาย มรกตศรีวรรณ
นายสุทธิมาน คูณผล article
คุณเกรียงไกร เจียมบุญศรี
อาจารย์ชูเกียรติ พงศ์อัมพรภาพย์ article
คุณธรรดร มลิทอง
คุณสุมิตร มาศรังสรรค์
อ.โกมล นมรักษ์
คุณสุขเปรม สัจจเดชะ
คุณนำพล ทองอุทัยศรี
อ.พัชรี แช่มช้อย
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com