การเขียนข้อบังคับการทำงาน...ฉบับนายจ้าง
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


การเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง

 

หลักสำคัญการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการคุ้มครองลูกจ้างที่รัฐกำหนดให้นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างห้ามต่ำไปกว่านี้) มาตรา 108 บัญญัติว่า ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับการทำงานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังต่อไปนี้

(1)        วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก

(2)        วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด

(3)        หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด

(4)        วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

(5)        วันลาและหลักเกณฑ์การลา

(6)        วินัยและโทษทางวินัย

(7)        การร้องทุกข์

(8)        การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

ให้นายจ้างต้องประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานที่ประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา และให้ส่งสำเนาข้อบังคับให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจสั่งให้นายจ้างแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ขัดต่อกฎหมายให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

ให้นาจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้สะดวกและตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีหลักการสำคัญประการหนึ่งกำหนดรับรองถึงสิทธิของลูกจ้างในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่สามารถยื่นข้อเรียกร้อง และเจรจาต่อรองกับนายจ้างในลักษณะทวิภาคีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ดีกว่าเดิมได้และอาจจะดีกว่าขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ด้วยก็ได้) มาตรา 10 บัญญัติว่า ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไปจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามความในหมวดนี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ทำเป็นหนังสือ ในกรณีเป็นที่สงสัยว่า ในสถานประการกิจการนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญํตินี้และมาตรา 11 ก็บัญญัติว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้

(1)        เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน

(2)        กำหนดวันและเวลาทำงาน

(3)        ค่าจ้าง

(4)        สวัสดิการ

(5)        การเลิกจ้าง

(6)        การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้าง

(7)        การแก้ไขเพื่มเติมหรือการต่ออายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

เจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์มีขึ้นเพื่อให้สิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์อื่น ๆ ในระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานมีคามชัดเจน เป็นหนังสืออ้างอิงกันและกันได้ และลดการเอารัดเอาเปรียบกันเพื่อความสงบสุขในแวดวงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็มีลักษณะเป็นอุดมการณ์ (IDEOLOGY) อย่างหนึ่ง แต่ใน

โลกทัศน์หรือมุมมองของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการแล้ว ความสำเร็จของธุรกิจอยู่ที่การกำหนดยุทธศาสตร์ (STRATEGY) ที่ชัดเจนและคนทั้งองค์กรหรือทั้งสถานประกอบการ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างทุกระดับชั้นต้องคิดและเดินไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะเป็นหลักประกันในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจได้ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงของนายจ้างนอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ (VISION) วิสัยทำ (JUST DO IT) และบารมีแล้ว การมีอำนาจในการปกครองบังคับบัญชาลูกจ้าง (MANAGEMENT RIGHT) อย่างเต็มที่ก็จะช่วยให้นายจ้างมีหลักประกันดังกล่าวและมีแต้มต่อในการแข่งขันทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้วย โดยนายจ้างและลูกจ้างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกันที่จะต้องมีความเอื้ออาทร ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกัน

ฉะนั้น นายจ้างต้องมียุทธศาสตร์ในการบริหารคน (นายจ้างไม่สามารถให้ลูกจ้างได้ทุกอย่าง แต่นายจ้างสามารถให้ความเข้าใจได้) และทำให้ลูกจ้างมีความรู้สึกว่าเขามีความสนุกหรือสุขเบื้องต้นก่อน ซึ่งหากทำได้แล้วก็จะตอบสนองต่อเวลาในนยบายปลอดสหภาพแรงงาน (UNION FREE STRATEGY) ไปในตัวอีกด้วย ในเวลาเดียวกันก็ใช้มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์เดินคู่ขนานกันไปเพื่อเพิ่มหรือขยายฐานอำนาจปกครองบังคับบัญชาโดมีการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานและการบริหารการจัดการ มาตรการทางวินัยที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญของนายจ้างได้มีและใช้กฎระเบียบข้อบังคับการทำงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง(1) อย่างทรงประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและได้น้ำใจลูกจ้างจะต้องอิ่ม ลูกของเขาต้องได้เรียนหนังสือ ครอบครัวและใจของเขาต้องมีความสุข เห็นอนาคตในชีวิตการทำงาน (ไม่ใช่มีแต่ค่าตัว แต่ไม่มีอนาคต) ก่อน (หากจะเปรียบเปรยแล้วก็คล้าย ๆ กับก่อนจะล่องเรือในทะเล คลื่นลมต้องสงบก่อนจึงจะเดินเรือถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย) ซึ่งระเบียบหรือข้อบังคับการทำงานที่จะช่วยส่งเสริมอำนาจการปกครองบังคับบัญชาของนายจ้างและส่งเสริมให้สถานะภาพทางเศรษฐกิจของนายจ้างมีความมั่งคั่งยั่งยืนในระยะยาวควรมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้  ( โปรดติดตามตอนต่อไป)

                                                            ...  เกรียงไกร   เจียมบุญศรีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com