คุณเกรียงไกร เจียมบุญศรี
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


คุณเกรียงไกร เจียมบุญศรี

อ.เกรียงไกร เจียมบุญศรี
การศึกษา

-      ม.ศ.5 โรงเรียนมัธยมเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๑

-      ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 5

-      ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3

-      รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3

-      นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                                                                                                                                                                        

การฝึกอบรม
 
-           การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                         
-           ระบบบริหารที่สัมฤทธิ์ผล รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)                                                                                              
-           ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน กรมแรงงาน                                                                                                                                         
-           การจัดการงานบุคคลชั้นสูง กรมแรงงาน ( A.P.M. )                                                                                                                              
-           การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงานแบบ GRID                                                                                                                            
-           ยุทธ์ศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                       
-           การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการตรวจสอบภายใน Arthur Andersen & SGV                                                                                
-           เทคนิคการจ้างที่ทันสมัย สมาคมการจัดการงานบุคคล                                                                                                                                 
-           ประกาศนียบัตรผู้นำการเมือง รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า                                                                                                                                 
-           ประกาศนียบัตรพรรคการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า 
 
ประสบการณ์ตรงในการทำงาน
 
-           ทนายความว่าความและที่ปรึกษาในกฎหมายคดีแรงงาน ที่ปรึกษากลยุทธ์แรงงานสัมพันธ์ (ตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปัจจุบัน)
 
ประสบการณ์ในการสอน การบรรยายและงานเขียน

-           อาจารย์พิเศษ ให้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเวสต์เทิร์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ

 
-           วิทยากรพิเศษ ให้แก่กระทรวงแรงงาน,กระทราวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, PMAT กระทรวงอุตสาหกรรม,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน,กรมการปกครอง  บริษัท เชฟโรเลต (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ สควิบบ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มี้ด จอร์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท เหล็กบูรพาอุตสาหกรรม จำกัด     บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท MSD (ประเทศไทย)จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,  ธนาคารยูโอบี,บริษัท เบญจจินดา จำกัด,บริษัท โคโนโก (ประเทศไทย) จำกัด, The Asia Business Forum , omega world class ฯลฯ
 
หัวข้อการสอนหรือบรรยาย
 
-            ภาวะผู้นำ ศิลปะการปกครองบังคับบัญชา เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน การเขียนข้อบังคับการทำงาน การว่าจ้างอย่างรัดกุมและเหมาะสมกับนโยบายแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละสถานประกอบการ การใช้มาตรการทางวินัย การลาออก(ที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา) การเลิกจ้าง ค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยพิเศษ ค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม การทำข้อตกลงยกเลิกสัญญาจ้าง การวางแผนเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน การรับมือกับสิ่งที่คาดไม่ถึงในวิกฤติสถานการณ์แรงงานสัมพันธ์ การกระทำอันไม่เป็นธรรม   การวางแผนต่อสู้ข้อพิพาทแรงงาน ฯลฯ

งานเขียน
 
-              คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล คิดและทำอย่างผู้นำ การวัดและประเมินบุคคล , การใช้มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ การเขียนข้อบังคับการทำงาน สิทธิของพนักงานทดลองงาน การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สภาพการจ้างโดยปริยาย สิทธิของลูกจ้าง Subcontract ในการทำงานกับรัฐวิสาหกิจของไทย การสอนและการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายแรงงาน  การวิเคราะห์งาน  และจัดทำเอกสารงานบุคคลให้เกิดประโยชน์ตามกฎหมายฯ
 
ปัจจุบัน

-              ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย  สำนักงานกฎหมาย บริษัท ES COUNSEL จำกัด

 
คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ article
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล
รองศาสตราจารย์เพิ่มบูญ แก้วเขียว article
ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ article
รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ article
พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ article
คุณสมชาย มรกตศรีวรรณ
นายสุทธิมาน คูณผล article
อาจารย์ชูเกียรติ พงศ์อัมพรภาพย์ article
คุณธรรดร มลิทอง
อ.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
คุณสุมิตร มาศรังสรรค์
อ.โกมล นมรักษ์
คุณสุขเปรม สัจจเดชะ
คุณนำพล ทองอุทัยศรี
อ.พัชรี แช่มช้อย
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com