กลยุทธ์การบริหาร “สัญญาทางธุรกิจ” เพื่อการวางแผนภาษีอากร (Contractual for Tax Planning)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


18 พฤษภาตม 2565..กลยุทธ์การบริหาร “สัญญาทางธุรกิจ” เพื่อการวางแผนภาษีอากร (Contractual for Tax Planning Business)

 

 

      การบริหารธุรกิจและการดำเนินชีวิตย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำสัญญา ( Contract) กับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างๆ รวมทั้งความรับผิดทางด้านภาษีอากรที่ติดตามมาจากสัญญาดังกล่าว ซึ่งในประเทศไทย กำหนดว่า ผู้ใดจะปฏิเสธและอ้างว่าไม่รู้กฎหมายย่อมไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์ในการเลือกทำสัญญาและการเจรจาต่อรองต่างๆ กับคู่สัญญา ย่อมช่วยประหยัดภาษีอากรได้ ( Tax Avoidance) ซึ่งเรียกว่า “ เมื่อสัญญาเปลี่ยนไป/ภาระภาษีย่อมเปลี่ยนตาม” (Contractual for Tax Planning) ดังนั้น ก่อนที่จะดำเนินการในเรื่องใดด้านธุรกิจหรือการทำนิติกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเตรียมพร้อมและระมัดระวังในด้านการเลือกสัญญา (Contract) กางวางระบบบัญชี (Accounting) การจัดการด้านการบริหารงานบุคคล ( Human Resource) และความรับผิดด้านภาษีอากร (Taxation)

หัวข้อการบรรยาย:
1.  หลักการตีความกฎหมายเอกชน (Private Law) กับกฎหมายมหาชน (Public Law)
2.   หลักการดำเนินธุรกิจ ( Business Rule) และการควบคุมธุรกิจ (Regulation Rule)  ด้านกฎหมาย (Business Law) ด้านบัญชี (Accounting) ด้านแรงงาน (Human Resource)  และ ภาระภาษีอากร Taxation)
3.    หลักการร่างสัญญา 10 ประการและตัวอย่างการร่างสัญญา รวมทั้งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ 28 ลักษณะแห่งตราสาร
4.    หลักการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
5.    การพิจารณาประเภทของสัญญา “ เมื่อสัญญาเปลี่ยนไป/ภาระภาษีย่อมเปลี่ยนตาม”
     5.1 การวางแผนสัญญา”ให้เช่า”พื้นที่และบริการส่วนกลาง กับ สัญญาบริการ”ให้ใช้” พื้นที่และบริการส่วนกลาง
     5.2 การวางแผนสัญญาจ้างแรงงาน/สัญญาจ้างบริการ/และสัญญาจ้างทำของ
     5.3 การวางแผนสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กับ สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล
     5.4 การวางแผนสัญญาร่วมค้า ( Joint Venture) กับ สัญญาค้าร่วม (Consortium Agreement)
     5.5 การวางแผนสัญญาจ้างเหมาค่าแรง กับ สัญญาจ้างเหมางาน
     5.6 การวางแผนสัญญา”แยก”หรือ”รวม” สัญญาซื้อขายกับรับจ้าง
     5.7 การวางแผนสัญญาขายฝาก กับ สัญญาฝากขาย
     5.8 การวางแผนสัญญาเช่าช่วง กับ สัญญาโอนสิทธิการเช่า
     5.9 การวางแผนสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กับ สัญญาจะซื้อจะขาย
     5.10 การวางแผนสัญญากู้เงิน กับ สัญญายืมเงิน
6.  หลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรม

วิทยากร   รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
     -อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     -วิทยากรด้านกฎหมายธุรกิจและการวางแผนภาษีอากร
     -ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

กำหนดการ  วันพุธที่ 18 พฤษภาตม 2565  เวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่       The Conecion seminar center ลาดพร้าว

 

                        รายการ

ราคา+vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย แล้ว(บาท)

สมาชิก

6,000+420= 6,420

 6,420 -180= 6,240

บุคคลทั่วไป

7,000+490= 7,490

 7,490 - 210= 7,280

บุคคลทั่วไป (โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์)

6,500+455= 6,955

 6,955 -195= 6,760

ดาวน์โหลดหลักสูตรที่นี่    ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนที่นี่

กรุณาส่งใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินที่

 E-mail : winyuchon_2554@hotmail.com   สอบถามรายละเอียดได้ที่

02-919-2022, 095-839-8190,089-703-4200,080-056-8084    

      www.seminarwinyuchon.com

 
กำหนดการงานสัมมนา ปี 2563

25=27 May 2022..เทคนิค การร่าง ตรวจ แก้ไข สัญญาธุรกิจ ภาษาอังกฤษ : English Business Contract : Management and Techniques) -Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com